Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του αγοραστή και των μεταδιδομένων πληροφοριών, δεσμεύεται ως προς την πλήρη εφαρμογή του νόμου 2472/97 ο οποίος αφορά την "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και υποχρεώνεται να τηρεί στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του. Η πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας που ακολουθεί και οι πρακτικές προστασίας που εφαρμόζει περιγράφονται παρακάτω. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.
Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών παρέχετε οικειοθελώς τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και όχι ψευδή, ανακριβή και παραπλανητικά. Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο αγοραστής απευθυνόμενος εγγράφως προς την εταιρεία έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτή, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στην εταιρεία οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση του.
Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς άλλες ιστοσελίδες, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στην ιστοσελίδα της, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας που εκείνοι εφαρμόζουν.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.